راهنمای استفاده از سامانه


مقدمهورود به سامانهفرآیندهااطلاعات پایهفرم های اطلاعاتیسامانه پیام رسانیگزارش گیریمدیریت سامانه

اطلاعات پایه

برخی از فیلد های اطلاعاتی در فرم ها به صورت منوی آبشاری (DropDownList) بوده و انتخابی هستند. آیتم های قابل انتخاب آنها عموما در منوی اطلاعات پایه تعریف می شوند.

X